Onderzoek & Facts

Onderzoek is onlosmakelijk verbonden met een Practoraat. Om waardevolle data te verzamelen hebben we in schooljaar ’17 – ’18 gekozen voor het inzetten van de netwerkbarometer en het laten afnemen van de monitor ‘Leren en lesgeven met ict’. Ook is er op het gebied van mediawijsheidlessen en communicatie veel materiaal ontwikkeld


Onderzoeksactiviteiten

Gedurende het schooljaar 2017 ‑ 2018 is gebruikgemaakt van de Netwerkbarometer. Een rapportage over alle schalen van de Netwerkbarometer volgt nog. De Barometer, een eenvoudig fomulier met vijftuien vragen, kan worden gebruikt om de status van een netwerk regelmatig ‘te meten’. De status van het netwerk wordt uitgedrukt door middel van vijf schalen die uiteenlopen van het 'domein' tot de 'praktijk'. Iedere schaal heeft drie items die worden gescoord op een zespuntsschaal. 


Een voorbeeld item  van de schaal ‘domein’ is: “In ons netwerk worden de juiste onderwerpen besproken.” Een voorbeelditem van de schaal ‘praktijk’ is: “De opbrengsten van ons netwerk sluiten voldoende aan bij onze praktijk.” In plaats van netwerk hier ook werkgroep of leergemeenschap worden gelezen.


Bij de analyse zijn 28 bijeenkomsten geclusterd in drie periodes (sep.‑nov., dec.‑feb., mrt‑mei). De uitkomsten van de barometer laten zien dat de deelnemers van de werkgroep een positief beeld hebben ten aanzien van de schalen domein en praktijk. Dat wil zeggen dat we de goede dingen doen en ook praktijkgericht genoeg bezig zijn.


De schaal praktijk vertoont een sterkere variatie in de tijd. Die variatie zou kunnen samenhangen met verwachtingen over het practoraat en de productagenda. In de loop van het jaar, zo laat ook de 360 graden feedback zien, waarderen de deelnemers de ruimte voor verkenning meer dan richting het einde van het schooljaar, waar vooral de ‘ontwikkeltijd’ lijkt te worden gemist. 

Domein

(waar het over gaat)

Het domein creëert een gezamenlijk perspectief en het gevoel van een gezamenlijke identiteit. Het domein inspireert leden om bij te dragen en participeren. Het creëert ook een gevoel van verantwoordelijkheid en het brengt mensen bij elkaar.

Sociale samenhang

(Wederzijdse betrokkenheid)

De community creëert sociale verbondenheid voor en door leren. Een sterke community koestert en voedt interacties en relaties, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. In de loop van de tijd ontstaat er een gevoel van een gezamenlijke geschiedenis en een gezamenlijke identiteit.

Praktijk

(gedeelde handelingsrepertoire)

De handelingspraktijk is een set van kaders, ideeën, hulpmiddelen, informatie, stijlen, taal, verhalen en documenten die de leden van de community delen. De praktijk is de specifieke kennis die de groep ontwikkelt, deelt en behoudt.

Algemeen

Naast de drie dimensies die kenmerkend zijn voor een community(domein, praktijk, sociale samenhang), zijn in de grafiek hiernaast ook de schalen zichtbaar met de stellingen over het proces (vb. “In ons netwerk weten we voldoende hoe we op een netwerklerende manier te werk moeten gaan.”) en evaluatievragen (vb. “Hoe belangrijk is dit netwerk voor het verbeteren van praktijk?”).


"Ik vind het belangrijk dat ons onderwijs met de tijd meegaat en dat we inspelen op de mogelijkheden die media ons bieden."


Anne Hoesbergen | Onderwijskundige, ROC van Amterdam MBO College West

Nulmeting ‘Leren en lesgeven in het mbo’

Vanuit de doelstelling van het practoraat om docenten te professionaliseren is er in overleg met de programmaraad voor gekozen om de monitor ‘Leren en lesgeven in het mbo’ in te zetten als nulmeting onder alle docenten. Op basis van een model heeft iXperium, het Centre of Expertise Leren en lesgeven met ICT van Hogeschool Arnhem Nijmegen deze monitor ontwikkeld. De vragen richten zich op het gebruik van ict (vernieuwend ict-gebruik; gebruik van ict om te differentiëren; ict-gebruik bij werkplekleren), op de aandacht voor het opleiden van leerlingen in ict-geletterdheid en op de competenties die invloed hebben op de inzet van en aandacht voor ict. Aan de vragenlijst zijn vragen toegevoegd die betrekking hebben op opvattingen/motieven van docenten over de inzet van ICT die weerspiegelen in hoeverre docenten externe druk ervaren, zich vertrouwd voelen met en bepaalde ambities hebben t.a.v. de inzet van ICT. Deze vragen zijn gebaseerd op de Theory of Planned Behavior (Fishbein en Ajzen).

De nulmeting richt zich op alle docenten van de drie instellingen. De nulmeting zal in september 2018 een rapport opleveren in de vorm van een kritische reflectie onderzoekers van het Centre of Expertise, i.c. Marijke Kral en Carolien van Rens. Daarnaast kan ieder onderwijsteam een eigen rapportage op teamniveau inzien en downloaden. Deze reflectie en rapporten op teamniveau dienen in 2018-2019 als input voor gesprekken met het onderwijsmanagement en het opstellen van scholingsplannen. Deze ‘evidence-informed’ gesprekken moeten de bewustwording vergroten, de kwaliteit van de gesprekken bevorderen en uitmonden in concrete beleidsafspraken op zowel het niveau van de organisatie als het niveau van de docent.


"In mijn optiek kan beroepsonderwijs niet zonder onderzoek. In de waan van de dag zijn we maar al te vaak geneigd naar oplossingen te grijpen en deze even vaak te vervangen door andere oplossingen als het niet werkt.


Maar onderwijs wordt pas echt beter als we de tijd nemen om te reflecteren op wat we doen en waarom we dat doen. Niet om dè oplossing te vinden, maar om mogelijke oplossingen te exploreren. Nagaan wat werkt en wat niet. Om op die manier het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. Dat is wat het Practoraat Mediawijsheid stelselmatig in de praktijk brengt"


Han Smits | Voorzitter College van Bestuur, Mediacollege Amsterdam

Facts

Bij het grootste aantal lessen is sprake van een integratie van Mediawijsheid met Burgerschap.

Op de tweede plaats (met 19 lessen) volgt de integratie Mediawijsheid met Burgerschap en SLB. Het aantal lessen dat alleen betrekking heeft op mediawijsheid is ver in de minderheid. De integratie van mediawijsheid met Nederlands komt verhoudingsgewijs nog weinig voor. Het aantal bestaande lessen is uitgebreid met 20 lessen die zijn ontwikkeld aan de hand van het nieuwe lesbriefformat. Daarnaast zijn in totaal 12 lessen vernieuwd en beschreven aan de hand van het nieuwe lesbriefformat.

13

combinaties van vakken waarvoor

lessen zijn ontwikkeld.

41 digitool en instructievideo’s

Naast een omschrijving van de functionaliteit bevat de omschrijving van iedere tool ook antwoord op vragen als “Hoe zet ik het in tijdens mijn les?” en “Hoe zet ik het in tijdens mijn klassenmanagement?” Deze wijze van beschrijven moet docenten helpen bij het selecteren van passende tools die aansluiten bij het didactische vraagstuk of probleem.

In het huidige aanbod staan lessen die betrekking hebben op het verwerken van nieuws en online informatie en de strategische inzet van tools en apps bovenaan. Lessen die betrekking hebben op online samenwerken komen daarentegen nog vrij weinig voor.


"Wat we proberen te bereiken is mediawijsheid in te kleuren naar de beroepscontext van het middelbaar beroesonderwijs. Zodat een docent ook mediawijs omgaat met die middelen en ze ook didactisch goed weet in te zetten"


Paulo Moekotte | Practor, Practoraat Mediawijsheid

Communicatie

In het schooljaar 2017 – 2018 is er tot en met december vooral gewerkt aan het publiceren van content via de kanalen Twitter en mbomediawijs.nl. Vanaf januari 2018 zijn alle sociale media aangepakt, correct ingesteld en is hier Facebook, LinkedIn en YouTube aan toegevoegd. Ook wordt er vanaf dat moment gebruik gemaakt van de webcaretool Obi4Wan waarmee alle content die over het Practoraat en mbomediawijs wordt gepubliceerd en gemonitoord.

Vanuit dit punt is gestart met het schrijven van een communicatie plan. In het communicateplan zijn de volgende speerpunten verwoord: Ontwikkelen nieuwe website mbomediawijs.nl, werken met een contentkalender, vastleggen huisstijl in handboek, Instagram toevoegen en middels statistieken een keuze maken uit voor maximaal vier kanalen, offline postercampagne ontwikkelen voor scholen/ docentenkamers32.398 Weergave

813 Volgers

31 Tweets

429 Interacties

835 Weergave

34 Volgers

20 Berichten
277 Weergave

8 video's

835 Weergave

189 Bereik

20 Berichten
38.483 Weergave

29.299 Unieke bezoekers"De inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van mediawijsheid, die geïnitieerd wordt vanuit het Practoraat, is zinvol en gewenst in het MBO voor onze studenten en de docenten. De school-overstijgende samenwerking binnen het Practoraat is een mooie ‘bijvangst’, die we in de toekomst wellicht verder kunnen uitbouwen.


Hanny Vroom | Directeur MBO College West